search
search
coolanything
coolanything
SHOPPING
SHOPPING
 • สินค้าทั้งหมด
 • สินค้าโปรโมชั่น
 • สินค้าขายดี
 • สุขภาพ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
   เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
   เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
   เครื่องครัว
   เครื่องนอน/หมอน
   เครื่องฟอกอากาศ
 • สัตว์เลี้ยง
 • ความงาม
 • REWARDS
  REWARDS
 • ประกาศรางวัล
 • deliveryส่งฟรีทั่วไทย
  สินค้าคุณภาพ 100%
  search
  นโยบายความเป็นส่วนตัว
  บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (ต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนด ดังนี้
  1. รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
  ชื่อ: บริษัท คูลลิซึ่ม จำกัด
  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 27 อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  ช่องทางการติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล dpo@rs.co.th
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล
  • ข้อมูลการซื้อขาย ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน/ผู้เสียภาษี เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่
  ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  ลำดับที่ ประเภท / รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาประมวลผล
  1 ข้อมูลการซื้อขาย ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน/ผู้เสียภาษี เบอร์โทร อีเมล ที่อยู่ 10 ปี นับแต่วันที่เกิดการซื้อขาย
  3. วัตถุประสงค์และการประมวลผล
  • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อ ไปให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ โดยในการจัดส่งเราจะใช้บริการผู้ให้บริการขนส่งภายนอก
  • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในนำเสนอสินค้าและ/หรือบริการโดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีทางการตลาด เช่น Google ads
  • ในกรณีที่ท่านติดต่อเข้ามาเพื่อติชมหรือร้องเรียน เราจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดียิ่งขึ้น และจะมีการเปิดเผยให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ในวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงสินค้าและ/หรือบริการ
  • เราใช้ในการบริการหลังการขาย และการคืนสินค้า และดำเนินการใด ๆ ตามที่ท่านได้ร้องขอ
  • เรามีการส่งข้อมูลของท่านให้กับบริษัทในเครือ เพื่อนำไปใช้ในเชิงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม/ผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ในกรณีที่หน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายขอความร่วมมือจากเรา เราจะนำส่งข้อมูลของท่านด้วยวิธีการที่ปลอดภัย และเราจะทำการตรวจสอบปลายทางให้มั่นใจว่าการนำส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  4. ฐานในการประมวลผลข้อมูล
  เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้
  • ฐานสัญญา เป็นการปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขาย ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลของท่านแก่เรา เราจะไม่สามารถดำเนินการซื้อขายกับท่านได้
  • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง จากการที่ท่านติดต่อเข้ามา ผ่านช่องทางการซื้อขายสินค้า ช่องทางการบริการลูกค้าที่บริหารโดยอาร์เอส และบริษัทในเครือฯ
  6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้
  • ลักษณะการเก็บ: เราจะจัดเก็บในลักษณะ Hard copy และ Soft copy
  • สถานที่จัดเก็บ: เราเก็บไว้ในพื้นที่และระบบสารสนเทศภายในของอาร์เอสกรุ๊ป
  • ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  • เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการที่มั่นคงปลอดภัย และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
  7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานการเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนส่วนบุคคลของท่าน
  เราคำนึงถึงความปลอดภัย และมีนโยบายและมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล สำหรับรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนของบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับเว็บไซต์ COOLanything
  8. สิทธิเจ้าของข้อมูล
  ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  • สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
  • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าว รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราให้แก่ท่านได้
  • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิในการขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  • สิทธิในการร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
  ท่านสามารถส่งคำร้องมาหาเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคลได้ที่ dpo@rs.co.th
  ทั้งนี้ ในกรณีที่คำร้องขอใช้สิทธิของท่านมีความซับซ้อน หรือมีการทำสำเนาจำนวนมากเราจะพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว
  การติดต่อกับ "COOLanything"
  หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อเรา โทร 02-054-9999 (จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)
  COOLanything.net | Copyright 2020 COOLISM COMPANY LIMITED
  เลขที่ 27 อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  coolanything
  02 054 9999

  การเก็บและใช้คุกกี้

  เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดี อ่านเพื่อทำความเข้าใจนโยบายที่นี่
  ยอมรับ