search
search
coolanything
coolanything
SHOPPING
SHOPPING
 • สินค้าทั้งหมด
 • สินค้าโปรโมชั่น
 • สินค้าขายดี
 • สุขภาพ
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า
   เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
   เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
   เครื่องครัว
   เครื่องนอน/หมอน
   เครื่องฟอกอากาศ
 • สัตว์เลี้ยง
 • ความงาม
 • REWARDS
  REWARDS
 • ประกาศรางวัล
 • deliveryส่งฟรีทั่วไทย
  สินค้าคุณภาพ 100%
  search

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “COOLanything”

          “COOLanything” ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยและประกอบกิจการภายใต้ชื่อบริษัท  คูลลิซึ่ม จำกัด (“บริษัท”, "COOLISM")  ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 27 อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

          “COOLanything” คือ  ช้อปปิ้งออนไลน์แพล็ตฟอร์มที่อยู่บนเว็บไซต์ COOLISM.net , COOLanything.net และ แอปพลิเคชั่น COOLISM ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มที่มีเนื้อหาคอนเท้นต์ของสถานีวิทยุที่ออกอากาศเผยแพร่ความบันเทิงในรูปแบบเพลง ข่าวสาร และสาระความบันเทิงอื่นๆผ่านคลื่นความถี่ 93 FM (COOLfahrenheit) และเป็นช่องทางในการนำเสนอและจำหน่ายสินค้าต่างๆ  บนแอปพลิเคชั่นแก่ผู้ใช้บริการทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่าน เข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

          “COOLanything” มีสิทธิแก้ไขและหรือเพิ่มเติมและหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขใดๆ โดยให้มีผลใช้บังคับทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขการใช้บริการก่อนการใช้บริการทุกครั้ง รวมทั้งกรณีที่ "COOLanything" ส่งคำบอกกล่าวใดๆ ให้กับผู้ใช้บริการตามอีเมล์แอดเดรสที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ การส่งคำบอกกล่าวนั้นๆ ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลต่างๆ แล้ว

  1. ความเป็นส่วนตัว
          "COOLanything" มีนโยบายหลักในการรักษาข้อมูลส่วนตัวและหรือความลับของผู้ใช้บริการ ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้บริการมอบให้ "COOLanything" ผ่านการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการแอปพลิเคชั่น "COOLISM" ตกลงเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ "COOLISM" จะเป็นผู้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลภายนอกเองตามความเหมาะสม อาทิเช่น การเปิดเผยข้อมูลตามคำร้องขอของหน่วยงานราชการ เป็นต้น และผู้ใช้บริการตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายและหรือค่าใช้จ่ายใดๆ จาก "COOLISM" จากการให้ข้อมูลต่างๆ นั้น กับบุคคลภายนอก

  2. ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล
          ผลิตภัณฑ์และบริการบนเว็บไซต์พร้อมตัวอย่างที่ "COOLanything" ได้จำหน่ายหรือให้บริการกับผู้ใช้บริการเป็นการจำหน่ายและหรือให้บริการส่วนบุคคลเท่านั้น "COOLanything" ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการให้บริการใดๆ ที่ "COOLanything" มีข้อสงสัยว่าอาจเป็นไปเพื่อการพาณิชย์ หรือนำสินค้าและหรือบริการของ "COOLanything" ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          กรณีที่ "COOLanything" ไม่ได้ใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหรือการให้บริการใดๆ ไม่ให้ถือว่า "COOLanything" อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวได้ หากผู้ใช้บริการนำสินค้าและหรือบริการของ "COOLISM" ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกอื่นใด ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก รวมทั้งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับ "COOLanything" ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายทางตรงหรือทางอ้อม

  3. ขั้นตอนเกี่ยวกับการซื้อ
          ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้าและหรือบริการได้ทางช่องทางดังนี้
          3.1 สั่งซื้อสินค้าและหรือบริการผ่านการทำรายการบนเว็บไซต์ COOLanything.net, COOLISM.net แอปพลิเคชั่น "COOLISM” โดยเลือกชนิดสินค้า/จำนวนสินค้า/ชื่อ-นามสกุล, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ที่ใช้ส่งสินค้า
          3.2 ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าสินค้าและหรือบริการได้ด้วยวิธีการชำระแบบเก็บเงินปลายทาง หรือบัตรเครดิต                       
          3.3 ผู้ใช้บริการจะได้รับสินค้าโดยการจัดส่งผ่านเจ้าหน้าที่ส่งสินค้าพร้อมทั้งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ
          3.4 ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลิกสัญญาโดยทำเป็นหนังสือมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า                                                  
          3.5 วิธีการคืนสินค้า สามารถคืนไปยังบริษัทฯ โดยตรง หรือ ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทฯ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ใช้สิทธิเลิกสัญญา                   
          3.6 เมื่อใช้สิทธิในการเลิกสัญญาแล้ว หากสินค้านั้นบุบสลายหรือสูญหาย เพราะความผิดของผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย

  4. ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
          4.1 การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อ สินค้าที่สั่งซื้อจากหมายเลขสั่งซื้อต่างกัน ผู้ใช้บริการอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
          4.2 บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น โดยระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบาย "COOLanything" ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สำหรับการจัดส่งพื้นที่พิเศษ เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยาก หรือ ผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะใช้เวลามากกว่าปกติ
          4.3 ผู้ใช้บริการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งเมื่อได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
          4.4 "COOLanything" ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  5. ความถูกต้องของสินค้าและหรือบริการ
          "COOLanything" ตกลงแจ้งรายละเอียดของสินค้าและหรือบริการให้ผู้ใช้บริการทราบภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

  6. ทรัพย์สินทางปัญญา
          ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ COOLanything.net, COOLISM.net และแอปพลิเคชั่น “COOLISM” รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของ "COOLISM" แต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 

          กรณีที่บุคคลและหรือนิติบุคคลอื่นใด นำข้อมูลและหรือเนื้อหาและหรือส่วนประกอบอื่นๆใน เว็บไซต์ COOLanything.net, COOLISM.net และแอปพลิเคชั่น “COOLISM” ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ "COOLISM" และ "COOLISM" จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทันที

  7. คุณสมบัติ สิทธิและหรือหน้าที่ของผู้ใช้บริการ
          7.1 ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว
          7.2 ให้ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ใช้บริการตามที่ "COOLanything" ร้องขอ
          7.3 ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขของ "COOLanything" อย่างเคร่งครัด
          7.4 ยอมรับคำชี้แจงและหรือคำตัดสินของ "COOLanything" โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
          7.5 รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ "COOLanything" และหรือบริษัทในเครือของ "COOLISM" อันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ใช้บริการ
          7.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ใช้บริการ เว็บไซต์ COOLanything.net, COOLISM.net และแอปพลิเคชั่น “COOLISM”  ด้วยความสุภาพ ห้ามโพสต์ข้อความที่หยาบคาย รบกวน คุกคาม ทำให้เสียชื่อเสียง อนาจาร ทะลึ่ง หมิ่นประมาท รุกล้ำความเป็นส่วนตัว และหรือละเมิดบุคคลอื่น รวมทั้ง จดหมายลูกโซ่ จดหมายที่ส่งเป็นกลุ่มใหญ่ หรือรูปแบบใดๆ อันเป็น “สแปม” (SPAM) "COOLISM" มีสิทธิลบข้อความดังกล่าวข้างต้นของท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิในการพิจารณาลบข้อความต่างๆ เป็นสิทธิของ "COOLISM" แต่เพียงผู้เดียว
          7.7 ผู้ใช้บริการต้องแสดงตัวตนทุกครั้งที่ใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะไม่แอบอ้างตัวเองเป็นบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น หรือระบุโดยไม่ถูกต้อง

  8. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก
          "COOLISM" ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ COOLanything.net, COOLISM.net และแอปพลิเคชั่น ของ "COOLISM" หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ถูกโยงไปถึง หรือจากเว็บไซต์ (ของ "COOLISM") การเชื่อมโยงที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น และมิใช่เป็นการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดย "COOLISM" และหรือบริษัทในเครือ การเชื่อมโยงไปถึงหรือจากเพจใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง "COOLISM" ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบแต่อย่างใด "COOLISM" ไม่ต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว

  9. กิจกรรมพิเศษ
          "COOLanything" อาจจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตามความเหมาะสม อาทิเช่น การประกวด การชิงรางวัลต่าง ๆ ซึ่ง "COOLanything" จะแจ้งเงื่อนไขและรายละเอียดล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ใช้บริการตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ "COOLanything" กำหนดและให้ถือว่าคำตัดสินของคณะกรรมการของ “COOLISM” ถือเป็นที่สิ้นสุด

  10. การซื้อสินค้าและการใช้บริการเว็บไซต์ COOLanything.net, COOLISM.net และแอปพลิเคชั่น “COOLISM”
          ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบคำสั่งซื้อและหรือคำขอใช้บริการด้วยตนเอง และผู้ใช้บริการมีหน้าที่ชำระค่าสินค้าและหรือค่าบริการ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและหรือเงื่อนไขที่มีขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

  11. การจำกัดความรับผิด
          "COOLISM" ตกลงว่าในกรณีที่สินค้าและหรือบริการของ "COOLanything" ที่จัดส่งให้กับผู้ใช้บริการ และหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ มีความชำรุดบกพร่องและหรือทำให้ผู้ใช้บริการเสียหายด้วยประการใดๆ "COOLISM" ตกลงชำระค่าเสียหายให้กับผู้ใช้บริการเป็นจำนวนไม่เกิน มูลค่าของค่าสินค้าและหรือบริการนั้นๆ

  12. ข้อพิพาท
          กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นระหว่าง "COOLanything" กับผู้ใช้บริการ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเจรจาเพื่อประนีประนอมยอมความซึ่งกันและกัน หากข้อพิพาทใดไม่สามารถตกลงกันได้ ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทย เป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว

  13. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
          13.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ มีผลเป็นการยกเลิก บรรดาข้อเสนอ ข้อตกลงอื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้
          13.2 "COOLISM" สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาใดๆ ด้วยการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และได้บอกกล่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้มีผลในทันทีเมื่อได้แสดงข้อความลงบนเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้บริการยังคงเข้าใช้เว็บไซต์ภายหลังการบอกกล่าวถือเป็นการตกลงของผู้ใช้บริการต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น
          13.3 "COOLISM" มีสิทธิบอกเลิกซึ่งสิทธิใดๆ ที่ให้โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยอาจมีหรือไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามการบอกเลิกหรือการบอกกล่าวอื่นใดในทันที รวมทั้งหยุดการใช้บริการเว็บไซต์ในทุกกรณี

  14. การติดต่อกับ “COOLanything"
          หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรดติดต่อเราผ่าน Line OA: COOLanything, Facebook COOLfahrenheit (https://www.facebook.com/ COOLfahrenheitPage)

  COOLanything.net | Copyright 2020 COOLISM COMPANY LIMITED
  เลขที่ 27 อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 4 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  coolanything
  02 054 9999

  การเก็บและใช้คุกกี้

  เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดี อ่านเพื่อทำความเข้าใจนโยบายที่นี่
  ยอมรับ